Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

A. BIJZONDERE BEPALINGEN CURSUSSEN

(De bepalingen omtrent Cursussen staan bovenaan, omdat dit het meest er toe doet in de praktijk. Met Cursussen worden alle soorten lessen bedoeld; workshop, training, cursus, opleiding. Cursist is een deelnemer aan een workshop, training, cursus of opleiding. Later op vind je de Algemene Bepalingen en al de rest)

artikel 8. Aanmelding

 1. Aanmelden kan via een online formulier via de website, via de telefoon, via e-mail, per post of tijdens een workshop of een open les.
 2. De Cursist krijgt na aanmelding een factuur/facturen van het lesgeld toegezonden, het eerste termijn of het hele lesgeld te betalen binnen twee weken. Soms is in termijnen betalen mogelijk. De betaalafspraken worden in dat geval in een contract vastgelegd.
 3. Afhankelijk van de Cursus is er wel of niet een intake nodig. Een intake kan plaats vinden via een intakeformulier, een telefonisch gesprek of een intake sessie. Als er een intake nodig is krijgt de cursist na aanmelding een intakeformulier toegezonden en/of er wordt een intakegesprek of sessie afgesproken. Aan de intake zijn soms kosten gebonden; hiervan wordt de Cursist van te voren duidelijke geïnformeerd. Nadat de intake formulier is teruggezonden en/of het intakegesprek heeft plaatsgevonden én (het eerste termijn van) het lesgeld betaald is is de Cursist voorlopig ingeschreven.
 4. Het kan zijn dat naar aanleiding van de intake de aanmelding komt te vervallen. In dat geval is de Cursist alleen de kosten van de intake kwijt. De verdere betalingsverplichtingen vervallen en de reeds betaalde gelden die boven de intake kosten gaan worden teruggestort.

 5. Plaatsing in een groep gebeurt in de volgorde van inschrijving (betaling).
 6. De Cursist is verplicht om tijdens de aanmelding eventuele gezondheidsklachten, zowel lichamelijk of geestelijk, en medicijn- of middelengebruik te vermelden.
 7. Als de intakevragen zijn beantwoord en/of het intakegesprek heeft plaatsgevonden en het lesgeld of het eerste termijn is ontvangen is de aanmelding definitief. In het geval van een aanmelding voor een beroepsopleiding wordt er vervolgens een Studie Overeenkomst opgesteld. Als in de Studieovereenkomst van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken worden opgenomen, gaat de Studieovereenkomst voor deze Algemene Voorwaarden.
 8. De aanmeldingstermijn voor een Cursus sluit twee (2) weken voor de aanvangsdatum van de betreffende Cursus.
 9. Shiatsu in Bedrijf behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 10. De eerste lesdag die een Cursist bij Shiatsu in Bedrijf volgt is een proefdag. Zowel Shiatsu in Bedrijf als de Cursist kan zonder opgave van redenen na de eerste lesdag besluiten om de aanmelding terug te draaien. In dat geval vervalt de betalingsverplichting en worden alle reeds betaalde lesgelden gerestitueerd minus 97,- voor administratiekosten.
 11. Als het maximale aantal aanmeldingen voor een Cursus wordt overschreden, ontvangt Cursist hierover bericht en indien mogelijk een uitnodiging voor de eerstvolgende Cursus.
 12. Er geldt een minimum aantal inschrijvingen om een Cursus door te laten gaan. Wanneer een Cursus, vanwege te geringe belangstelling op de aangekondigde datum niet doorgaat, krijgt Cursist hiervan eveneens tijdig bericht. Zonder tegenbericht wordt de inschrijving automatisch doorgeboekt naar de eerstvolgende gelegenheid waarop de desbetreffende Cursus van start gaat.


artikel 9. Annulering en wijziging

 1. Annulering, wijziging van data en/of de Cursus door de Cursist dient schriftelijk te geschieden.
 2. Annulering door de Cursist is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
 • Bij annulering binnen veertien (14) dagen na ondertekening van de Overeenkomst* zijn geen kosten verschuldigd;
 • Bij annulering vanaf veertien (14) dagen na ondertekening van de Overeenkomst tot uiterlijk zes (6) weken vóór de eerste lesdag, zijn administratiekosten (15% van het totale cursusgeld met een maximum van 97,-) verschuldigd;
 • Bij annulering vanaf zes (6) weken tot de eerste lesdag of daarna vindt geen restitutie en of verrekening van het cursusgeld plaats.

*Ook een aanmelding via e mail, een bevestiging van een telefonische of mondelinge aanmelding via email of een aanmelding via een online formulier geldt als Ondertekening van Overeenkomst.

 1. Bovenvermelde percentages en bedragen gelden per Cursist per Cursus. Bij schriftelijk aangetoonde overmacht (dit ter beoordeling van Shiatsu in Bedrijf) kan hiervan worden afgeweken.
 2. Annulering door Cursist van zijn deelname aan een Cursus is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per telefax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van de telefax of het elektronische bericht door Shiatsu in Bedrijf beslissend voor het tijdstip van annulering.


artikel 10. Organisatie

 1. De organisatie van alle Cursussen berust bij Shiatsu in Bedrijf.
 2. Bij onvoldoende belangstelling behoudt Shiatsu in Bedrijf zich het recht voor een Cursus te annuleren. In dat geval, maar ook bij overtekening, kunnen gegadigden worden ingeschreven voor een van de andere gelijkwaardige Cursussen.
 3. Alleen indien plaatsing door Shiatsu in Bedrijf niet mogelijk is, wordt het cursusgeld terugbetaald.
 4. Het cursusmateriaal wordt bij de start van de Cursus uitgereikt, tenzij anders vermeld.

artikel 11. Kosten en facturering

 1. De lesgelden zijn verschuldigd in overeenstemming met de tarieven die gelden op het ogenblik van inschrijving. Shiatsu in Bedrijf zendt hiervoor een factuur. Als de Cursist het verschuldigde lesgeld niet voldoet binnen de termijnen die op de factuur zijn aangegeven, is Shiatsu in Bedrijf gerechtigd de toegang tot de lessen te weigeren zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 2. De Cursist heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden, als hij niet of slechts in beperkte mate gebruik maakt van de Cursus.


artikel 12. Lessen

 1. De Cursus omvat de lessen die zijn omschreven op de website van Shiatsu in Bedrijf op het ogenblik waarop de inschrijving geschiedt. In de Studieoveeenkomst worden alle gegevens opgenomen, zoals ze op dat moment op de website staan.
 2. De Cursist ontvangt bij inschrijving een cursistnummer, dat hij op alle zendingen, brieven en betalingen aan Shiatsu in Bedrijf dient te vermelden. Dit nummer staat vermeld op de factuur.

artikel 13. Inhoud opleiding

 1. Het programma van een Cursus staat beschreven op de website, in de meest recente studiegids en ander voorlichtingsmateriaal van Shiatsu in Bedrijf. Shiatsu in Bedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen hierin aan te brengen. Shiatsu in Bedrijf zal Cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 2. Alle van of namens Shiatsu in Bedrijf in het kader van een Cursus door Cursist verkregen informatie en (werk)materiaal wordt eigendom van de Cursist, maar is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Cursist of diens organisatie. De copyrights van alle materialen rusten bij Shiatsu in Bedrijf.
 3. Shiatsu in Bedrijf behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Cursus te wijzigen. Shiatsu in Bedrijf zal Cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen. Shiatsu in Bedrijf behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

artikel 1. Definities en begrippen in deze voorwaarden

1.   Shiatsu in Bedrijf: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Klarendalseweg 196, 6822 GJ Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09127913.

Opdrachtgever: de wederpartij van Shiatsu in Bedrijf

Overeenkomst: de overeenkomst op het gebied van het geven van de beroepsopleiding tot shiatsutherapeut en cursussen evenals de verkoop van hieraan gerelateerde zaken, een en ander in de meest ruime zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals een studiecontract

Diensten: werkzaamheden die Shiatsu in Bedrijf in opdracht en/of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, zoals onder meer het geven van opleidingen, cursussen en trainingen

Cursus: alle door of vanwege of onder licentie van Shiatsu in Bedrijf verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s van een of meerdere dagdelen

Cursist: De natuurlijke persoon die aan opleiding, cursussen, workshops en voorlichtingen van Shiatsu in Bedrijf deelneemt. Cursist kan zelf de opdrachtgever zijn maar ook iemand uit de organisatie van opdrachtgever

Offerte: Een aanbieding van Shiatsu in Bedrijf gericht op het sluiten van een overeenkomst.

Website: De internetsite www.shiatsu-in-bedrijf.nl

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Shiatsu in Bedrijf


artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Shiatsu in Bedrijf en een Opdrachtgever waarop Shiatsu in Bedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Shiatsu in Bedrijf houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Shiatsu in Bedrijf, voor de uitvoering waarvan door Shiatsu in Bedrijf derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Shiatsu in Bedrijf en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer in deze Voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per telefax of per e-mail.
 6. De in deze Voorwaarden genoemde bijzondere afdelingen B en C prevaleren boven de algemene afdelingen A en D t/m F.
 7. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.


artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De offertes en aanbiedingen die door Shiatsu in Bedrijf worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Shiatsu in Bedrijf ontlenen.
 3. Shiatsu in Bedrijf kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, vervoers-,verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) inschrijving of opdracht bij Shiatsu in Bedrijf en de schriftelijke aanvaarding daarvan door Shiatsu in Bedrijf.
 6. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.


artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Alle diensten van Shiatsu in Bedrijf worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Shiatsu in Bedrijf uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Shiatsu in Bedrijf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Shiatsu in Bedrijf de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. Shiatsu in Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Shiatsu in Bedrijf de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Shiatsu in Bedrijf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Shiatsu in Bedrijf worden verstrekt. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Shiatsu in Bedrijf ter beschikking heeft gesteld.


artikel 5. Communicatie

 1. Opdrachtgever en Shiatsu in Bedrijf komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 2. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en Shiatsu in Bedrijf, dan wel tussen Shiatsu in Bedrijf en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Opdrachtgever en Shiatsu in Bedrijf, is Shiatsu in Bedrijf niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Shiatsu in Bedrijf.
 3. Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van Shiatsu in Bedrijf niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is Shiatsu in Bedrijf nimmer aansprakelijk.


artikel 6. Levering en termijnen
 1. Alle door Shiatsu in Bedrijf genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door Shiatsu in Bedrijf genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Shiatsu in Bedrijf niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
 2. Shiatsu in Bedrijf spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. Shiatsu in Bedrijf is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (lever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden.
 3. De enkele overschrijding van een door Shiatsu in Bedrijf genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (lever)datum brengt Shiatsu in Bedrijf niet in verzuim.
 4. Mocht Shiatsu in Bedrijf onverhoopt niet in staat zijn binnen een overeengekomen fatale levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Shiatsu in Bedrijf alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Shiatsu in Bedrijf een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.


artikel 7. Wijziging en meerwerk

 1. Indien Shiatsu in Bedrijf op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Shiatsu in Bedrijf. Shiatsu in Bedrijf is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Shiatsu in Bedrijf kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Shiatsu in Bedrijf Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.C. BIJZONDERE BEPALINGEN VERKOOP ZAKEN

artikel 14. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Shiatsu in Bedrijf.
 2. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Shiatsu in Bedrijf kan worden toegerekend.
 3. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Shiatsu in Bedrijf kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 4. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.


artikel 15. Reclames en garantie

 1. De door Shiatsu in Bedrijf te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een (1) jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Shiatsu in Bedrijf kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen met betrekking tot de te leveren zaken.
 4. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Shiatsu in Bedrijf, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 6. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 7. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk aan Shiatsu in Bedrijf te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht (8) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Shiatsu in Bedrijf te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Shiatsu in Bedrijf in staat is adequaat te reageren.
 8. De Opdrachtgever dient Shiatsu in Bedrijf in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zal Shiatsu in Bedrijf de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving over het gebrek door de Opdrachtgever, naar keus van Shiatsu in Bedrijf, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Shiatsu in Bedrijf te retourneren en de eigendom daarover aan Shiatsu in Bedrijf te verschaffen, tenzij Shiatsu in Bedrijfanders aangeeft.

10. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een Opdrachtgever die handelt in de hoedanigheid van consument met betrekking tot een gebrek tegenover Shiatsu in Bedrijf kan doen gelden op grond van de wet.

D. VERGOEDINGEN EN DUUR OVEREENKOMSTEN

artikel 16. Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.
 2. Shiatsu in Bedrijf heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt via email, reguliere post en/of via de Website van Shiatsu in Bedrijf. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de prijswijziging neerkomt op een verhoging.
 3. Opdrachtgever dient het totaalverschuldigde conform de Overeenkomst te voldoen.
 4. Betaling dient in ieder geval steeds te geschieden binnen achtentwintig (28) dagen na factuurdatum, op een door Shiatsu in Bedrijf aan te geven wijze.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de berekeningsmethode van Rapport Voorwerk II.


artikel 17. Opschorting en ontbinding
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Shiatsu in Bedrijf in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.
 3. Opdrachtgever en Shiatsu in Bedrijf zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Shiatsu in Bedrijf:
 • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • de bedrijfsvoering staakt.
 1. Shiatsu in Bedrijf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Shiatsu in Bedrijf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Shiatsu in Bedrijf kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Shiatsu in Bedrijf heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Shiatsu in Bedrijf het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd haar recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Shiatsu in Bedrijf op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Shiatsu in Bedrijf de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Shiatsu in Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van voortijdige beëindiging conform dit artikel.
 5. Overname, fusie of verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de Overeenkomst.


E. AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN KLACHTEN

artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. Shiatsu in Bedrijf zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Shiatsu in Bedrijf mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Shiatsu in Bedrijf voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Shiatsu in Bedrijf geleverde zaken en diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Shiatsu in Bedrijf slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 4. De aansprakelijkheid van Shiatsu in Bedrijf is daarom beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken dan wel de vergoeding welke Shiatsu in Bedrijf voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Voor Overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden.
 5. Bovendien is de aansprakelijkheid van Shiatsu in Bedrijf in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 6. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door Shiatsu in Bedrijf of haar leidinggevenden.
 7. Voor personen die Shiatsu in Bedrijf op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Shiatsu in Bedrijf niet aansprakelijk.
 8. Shiatsu in Bedrijf is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Shiatsu in Bedrijf niet aansprakelijk.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Shiatsu in Bedrijf voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Shiatsu in Bedrijf pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Shiatsu in Bedrijf van de opdracht.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van Shiatsu in Bedrijf en de door Shiatsu in Bedrijf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.


artikel 19. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Shiatsu in Bedrijf is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 3. Shiatsu in Bedrijf kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Shiatsu in Bedrijf ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Shiatsu in Bedrijf gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


artikel 20. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dienen door de Opdrachtgever in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering van de betreffende dienst schriftelijk te worden gemeld aan Shiatsu in Bedrijf. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Shiatsu in Bedrijf in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Shiatsu in Bedrijf de diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Shiatsu in Bedrijf slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
F. OVERIGE BEPALINGEN


artikel 21. Geheimhouding

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Shiatsu in Bedrijf verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is Shiatsu in Bedrijf niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Shiatsu in Bedrijf voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.


artikel 22. Persoonsgegevens

 1. Shiatsu in Bedrijf zal gegevens van Opdrachtgever opnemen in een geautomatiseerd systeem. De Opdrachtgever is verplicht aan Shiatsu in Bedrijf de voor de cursusadministratie noodzakelijke informatie te verschaffen, zoals vermeld in de offerte.
 2. Shiatsu in Bedrijf zal de opgenomen gegevens niet aan derden verstrekken tenzij anders is overeengekomen en de bepalingen voortvloeiende uit de wet Persoonsregistratie in acht nemen.
 3. Opdrachtgever heeft op elk moment het recht Shiatsu in Bedrijf te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Shiatsu in Bedrijf kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever die middels het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Shiatsu in Bedrijf op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

artikel 23. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle in het kader van de Overeenkomst door Shiatsu in Bedrijf tot stand gebrachte of geleverde zaken blijven eigendom van Shiatsu in Bedrijf, totdat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
 2. Shiatsu in Bedrijf kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Shiatsu in Bedrijf onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Shiatsu in Bedrijf verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 3. De door Shiatsu in Bedrijf aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever volledig voor diens rekening en risico


artikel 24. Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom evenals soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van kennis en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van door Shiatsu in Bedrijf aan Afnemer geleverde zaken en Diensten komen uitsluitend toe aan Shiatsu in Bedrijf
 2. Het reproductierecht op cursusmateriaal berust bij Shiatsu in Bedrijf. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databank of op enige andere manier aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shiatsu in Bedrijf. Bij overtreding van deze bepaling is Shiatsu in Bedrijf gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te eisen.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door Shiatsu in Bedrijf verzorgde Cursus, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shiatsu in Bedrijf.
 4. Shiatsu in Bedrijf heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van EUR 5.000, –voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Shiatsu in Bedrijf geldend kan maken.

artikel 25. Toepasselijk recht en voorwaarden

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Shiatsu in Bedrijf is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst van opdracht worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren beslecht door de Rechtbank te Arnhem.
 3. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door Shiatsu in Bedrijf op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Voorwaarden zijn tevens te raadplegen en op te slaan middels de Website.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Shiatsu in Bedrijf.
 5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.